Skip Navigation
  1. HOME
  2. 大邱紹介
  3. 大邱の紹介
  4. 人口

人口

人口

大邱の登録人口

大邱の登録人口は、2021年12月時点で 241万2,642人
2020年12月末時点の人口244万6,144人から3万3,502人(-1.37%)減少しました。

韓国人 238人5,412

2020年12月末時点の 241万8,346人 から32,934人(-1.36%)に減少

外国人 27,230

2020年12月末時点の 27.798人から568人(-2.04%)に減少

2021年12月末時点の 世帯数106万3,893世帯1世帯当たりの平均人数2.24人で、
2020年12月末時点の105万6,627世帯から7.266世帯(0.7%)に増加しました。

大邱の登録人口現況

(単位:世帯、人)

大邱の登録人口現況 - 年度, 世帯数, 総計(韓国人, 外国人), 1世帯当たりの人数
年度 世帯数 総計 1世帯当たりの人数
  韓国人 外国人
2010 934,598 2,532,077 2,511,676 20,401 2.69
2012 948,652 2,527,566 2,505,644 21,922 2.64
2014 970,618 2,518,467 2,493,264 25,203 2.57
2016 994,220 2,511,050 2,484,577 26,493 2.50
2018 1,021,266 2,489,802 2,461,769 28,033 2.41
2019 1,031,251 2,468,222 2,438,031 30,191 2,36
2020 1,056,627 2,446,144 2,418,346 27,798 2,29
2021 1,063,893 2,412,642 2,385,412 27,230 2,24